Quan Công đứng 5 lá cờ (lớn)

Chất Liệu Đồng thau

Mã SP QCD-02

Xin vui lòng liên hệ

Quan Công đứng 5 lá cờ (trung)

Chất Liệu Đồng thau

Mã SP QCD-03

Xin vui lòng liên hệ

Quan Công đứng 5 lá cờ (nhỏ)

Chất Liệu Đồng thau

Mã SP QCD-04

Xin vui lòng liên hệ

Phật Bà Quan Âm đứng tòa sen

Chất Liệu Đồng thau

Mã SP QAD-02

Xin vui lòng liên hệ

Phật Bà Quan Âm đứng tòa sen

Chất Liệu Đồng thau

Mã SP QAD-03

Xin vui lòng liên hệ

Phật Bà Quan Âm ngồi tòa sen

Chất Liệu Đồng thau

Mã SP QAS-02

Xin vui lòng liên hệ

Phật Bà Quan Âm ngồi tòa sen

Chất Liệu Đồng thau

Mã SP PBS-05

Xin vui lòng liên hệ

Phật Bà Quan Âm đứng cưỡi rồng

Chất Liệu Đồng thau

Mã SP QAR-02

Xin vui lòng liên hệ

Tam Thế Phật ngồi - Tượng cầm tháp

Chất Liệu Đồng thau

Mã SP TTNT-02

Xin vui lòng liên hệ

Tam Thế Phật ngồi - tượng cầm bát

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP TTNB-02

Xin vui lòng liên hệ

Tam Thế Phật ngồi - tượng cầm sen

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP TTNS-02

Xin vui lòng liên hệ

Ông Địa lớn ngồi ghế

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP OĐN-02

Xin vui lòng liên hệ

Ông Địa trung ngồi ghế

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP OĐN-03

Xin vui lòng liên hệ

Ông Địa nhỏ ngồi ghế

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP OĐN-04

Xin vui lòng liên hệ

Ông Phước

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP PLT.P-03

Xin vui lòng liên hệ

Ông Lộc

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP PLT.L-03

Xin vui lòng liên hệ

Ông Thọ

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP PLT.T-03

Xin vui lòng liên hệ

Di Lạc đứng gánh dây tiền

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP DLDT-04

Xin vui lòng liên hệ

Ông Thần Tài ngồi ghế

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP OTN-02

Xin vui lòng liên hệ

Ông Thần Tài ngồi ghế

Chất Liệu Đồng Thau

Mã SP OTN-03

Xin vui lòng liên hệ

Bộ Ba Vị Phật Tổ

Chất Liệu Đồng

Mã SP A-1698

Xin vui lòng liên hệ

Phật Tổ

Chất Liệu Đồng

Mã SP A-1406

Xin vui lòng liên hệ

Phật Tam Bảo

Chất Liệu Đồng

Mã SP A-096

Xin vui lòng liên hệ

Tam Thế Phật

Chất Liệu Đồng

Mã SP A-2405

Xin vui lòng liên hệ

Phật Bà

Chất Liệu Đồng

Mã SP A-1014

Xin vui lòng liên hệ

Phật Bà Ngồi

Chất Liệu Đồng

Mã SP A-1027

Xin vui lòng liên hệ

Quan Âm Cưỡi Rồng

Chất Liệu Đồng

Mã SP A-1035

Xin vui lòng liên hệ

Phật Bà Cầm Hoa Sen

Chất Liệu Đồng

Mã SP A-1308

Xin vui lòng liên hệ

Địa Tạng Ngồi

Chất Liệu Đồng

Mã SP A-1503

Xin vui lòng liên hệ

Phật Nhiều Tay

Chất Liệu Đồng

Mã SP A-1800

Xin vui lòng liên hệ